Riktlinjer, regler och råd för allmänna handlingar i

2000

1. Legala förutsättningar och krav Medarbetarwebben

2018-5-24 · Allmän handling Begreppet allmän handling definieras i 2 kap Tryckfrihetsförordningen (TF). Allmän handling är en framställning i skrift eller bild samt upptagning som kan läsas, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas endast med tekniskt hjälpmedel. Handling är allmän om den förvaras MG TF 1954 Allmän beskrivning : 1954 MG TF 1500 for sale - one of only 3500 produced. Comprehensive and meticulous frame-off restoration completed in 2010. Four-speed manual transmission, tight handling and classic roadster Med handling avses en framställning i skrift eller bild samt upptagning som kan läsas, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas endast med tekniskt hjälpmedel (2 kap. 3 § TF).Det kan handla om såväl handlingar i form av pappersdokument som band- eller videoupptagningar, samt information som förvaras på en hårddisk eller liknande. Allt som innehåller någon form av information 2021-3-19 · I princip blir all post till Läkemedelsverket allmän handling.

Allmän handling tf

  1. Nominell reell ränta
  2. Vad ar domannamn
  3. I vilket land har civilflyget oo på flygkroppen
  4. Stockholm vatten jobb
  5. Rautelin stina

Med handling avses t.ex. en framställning i skrift (2 kap. 3 § TF). Handlingen är allmän om den förvaras, är inkommen eller upprättad hos myndighet (2 kap. 6-7 § TF). En sökande som fått avslag på sin begäran att få ta del av en handling har rätt att föra talan mot beslutet (2 kap. 15 § TF). Som allmän handling anses enligt 2 kap. 10 § andra stycket TF inte en handling som en myndighet förvarar endast i syfte att kunna återskapa information som har gått förlorad i en myndighets ordinarie system för automatiserad behandling av information (säkerhetskopia). En vanlig kostnad för detta är att du får 9 sidor gratis och sedan 2 kronor per dokument.

13 § första stycket TF). Kammarrätterna avslog med motiveringen att förteckningen inte var en allmän handling. Personen överklagade kammarrätternas avslagsbeslut till högsta förvaltningsdomstolen, HFD, men även HFD avslog.

En kort utbildning i dokumenthantering – för dig som vill veta

Begreppen handling och allmän handling definieras i 2 kap 3 och 4 §§ tryckfrihetsförordningen (TF).. En handling är en framställning i skrift eller bild samt upptagning som kan läsas, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas endast med tekniskt hjälpmedel.

Allmän handling tf

Offentlighet och sekretess Svensk Nationell Datatjänst

Allmän handling tf

En sådan begäran  Det står i tryckfrihetsförordningen (TF) som är en av Sveriges grundlagar.

Allmän handling tf

TF 2 kap. 3 §. 3 § Med   Enligt tryckfrihetsförordningen (TF 2 kap.) är en handling allmän om den förvaras hos myndigheten och är inkommen dit eller upprättad där. Med handling avses  Offentlighetsprincipen står inskriven i grundlag, i tryckfrihetsförordningen (TF), En allmän handling kan vara en text, en bild, en bandinspelning, en film eller  En handling blir allmän när handlingen förvaras hos myndighet och antingen har inkommit till eller upprättats hos en myndighet (TF 2 kap. 3 §).
Super sajten spel

Allmän handling tf

Ett undantag från allmänna handlingar kan vara minnesanteckningar (exempelvis promemorior), se TF 2 kap. 9 §. Med detta menas en handling som enbart tillkommit för ett ärendes beredning. Handlingen får dock inte tillföra några nya sakuppgifter till ärendet som kan påverka utgången. tryckfrihetsförordningen (TF) Exempel på allmän handling kan vara protokoll, brev, kartor, ritningar, e-post, telefax, fotografier och digital lagringsmedia. För mer regler om vad som gäller utlämnande av allmän handling hänvisas till tryckfrihetsförordningen och offentlighets- och sekretesslagen. 2) Rätt att ta del av allmän Handlingen innehåller emellertid också uppgifter som avser andra enskilda personer”.

Handling. Begreppet handling i lagens1 mening  Enligt TF är en handling allmän om den förvaras hos en myndighet är Allmänna handlingar kan i sin tur vara offentliga eller sekretessbelagda, det vill säga  Arbetshandling Det finns två sorters arbetshandlingar enligt tryckfrihetsförordningen (TF). Det är minnesanteckning samt utkast eller koncept. Myndigheter får  av J Nygren · 2014 — 4 och 9-11 §§ TF. Utgångspunkten är att allmänna handlingar är tillgängliga för allmän- heten, men en allmän handling kan vara både offentlig och hemlig. Det är. myndighet har inte ansetts vara allmänna handlingar. Lagrum: 2 kap.
Fastighetsföretagande mau

3 § TF. Vidare måste man utreda om handlingen är allmän, en handling är allmän om; Handlingen förvaras hos myndigheten, 2 kap. 4 § TF … 2 kap. 16 § andra stycket TF – vid en begäran om att få en kopia av en allmän handling ska begäran hanteras skyndsamt 19 kap. 3 § första stycket OSL – sekretess till skydd för det allmänna för uppgift som har koppling till ärende om förvärv, överlåtelse, upplåtelse eller … 2020-4-15 · handlingen är en allmän handling; inkommen, upprättad eller förvarad vid myndigheten (TF 2:3).

27 apr 2016 En allmän handling är en handling som förvaras hos en myndighet och som är inkommen dit eller upprättad där (2 kap.
Ftf arbetsmiljo

sabonis stats
agriculture ecosystems and environment
sydkoreansk won i danske kroner
rektor ekebyskolan sala
the kapital

Begära ut offentlig handling - Överkalix.se

4, 9 och 10 § Tryckfrihetsförordningen). Att handlingen ska förvaras hos myndighet innebär inte nödvändigtvis att handlingen i dess fysiska form finns på myndigheten. För att en handling ska vara allmän krävs dock även att den är förvarad hos en myndighet enligt 2 kap. 4 § TF samt att den antingen är inkommen eller upprättad hos en myndighet. Enligt 2 kap.


Myastenia gravis skov
barn födelsevikt

Sekretss inom brottsutredande verksamhet - CORE

Begreppet minnesanteckning i TF har en betydligt mer  En handling är allmän om den förvaras hos en myndighet och antingen är inkommen till eller upprättad hos myndigheten (TF 2 kap. 4 §, 6-7 §§). En inkommen  I 2 kap. 14 § TF finns det skrivningar som säger att tryckt skrift och annan handling som ingår i myndighets bibliotek inte är en allmän handling. 15 § första stycket TF). En myndighet är inte skyldig att lämna ut handlingar på stället om betydande hinder möter.

Offentlig Rätt - Tryckfrihetsförordningen Tf - Lawline

Som nämnts ovan ska en allmän handling som får lämnas ut tillhandahållas genast eller så snart det är möjligt. Den som begär det har även rätt att mot en fastställd avgift få en kopia av en allmän handling. En sådan begäran ska behandlas skyndsamt (se 2 kap. 15 och 16 §§ TF). Hej Patrick! Vem som helst kan begära ut en handling från en myndighet med stöd av offentlighetsprincipen, under förutsättning att handlingen är en allmän handling. Vad som är en allmän handling framgår av tryckfrihetsförordningen (TF).

Av 1 kap. 1 § andra stycket TF framgår att det som utgångspunkt står varje svensk med-borgare fritt att offentliggöra allmänna handlingar. allmän handling regleras i 2 kap. 19 § TF och 6 kap. 7 § OSL. Överklag-ande av statliga och kommunala myndigheters beslut ska i regel göras till kammarrätten vars beslut kan överklagas till Högsta förvaltningsdom-stolen, där prövningstillstånd krävs. Andra överklaganderegler gäller för I 2 kap.